سلام. ما آمدیم دوباره ولی یواشکی مامانی.

آخه مامانی وقتی می بینند که ما میائیم طرف کامپیوتر همین طور می گند دست به کامپیوتر نزنید دکمه هاش را الکی نزنید و کلی  چیزهای دیگه . ما هم مجبوریم که یواشکی بیائیم.تازه چند روزه که من یه بازی کامپیوتری ماشین بازی را یاد گرفتم و مرتب میام کامپیوتر را روشن می کنم و ماشین بازی می کنم . کلی کیف دارد. ولی پریناز هنوز زوده براش که با کامپیوتر بازی کند. دیشب رفتیم جای شما خالی پیتزا شب خیلی خوشمزه بود . پیتزا خوردیم.

بعد هم رفتیم خونه مامان جان. میوه مون را خوردیم و آمدیم خونه.

/ 1 نظر / 2 بازدید
صفا

منم پیتزااااااااااااااااااااا سلام. ولی دلم خواست. عزیزم خوب کردیو اومدی از خودت خبری دادی. به مامانی هم کمک کن که دارن اینقدر کار می کنن و اسباباشونو جمع می کنن